Przedmiotem projektu jest budowa nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej przez firmę FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. celem realizacji projektów badawczych, rozwojowych racjonalizatorskich o wysokim potencjale innowacyjnym. Inwestycja oznacza utworzenie nowego zakładu w prowadzonej działalności gospodarczej w Elblągu do realizacji projektów innowacyjnych oraz dywersyfikację produkcji poprzez zaoferowanie nowych znacząco zmodyfikowanych produktów.

Obszarem działania nowej jednostki organizacyjnej ukierunkowanej na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych są nowoczesne technologie w obszarze projektowania i wytwarzania wielkogabarytowych kół zębatych i łożysk ślizgowych oraz przekładni zębatych poddawanych specyficznym obciążeniom wynikającym ze specyfiki pracy (cementownie, przemysł wydobywczy, etc). W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo zamierza dla potrzeb CBR przygotować powierzchnię 250 m2, która będzie przeznaczona wyłącznie do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W ramach inwestycji zostaną zakupione nowe środki trwałe w postaci niezbędnego wyposażenia badawczego i laboratoryjnego oraz wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania niezbędnego do prowadzonej działalności B+R. Kosztem projektu są także koszty operacyjne prowadzonej działalności badawczej - koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu w ramach pomocy de minimis. Realizację projektu założono na lata 2017-2018 (12 miesięcy).

Dzięki inwestycji firma osiągnie wartość dodaną w postaci nowoczesnego i optymalnego zaplecza badawczego niezbędnego dla dalszych planów związanych z rozwojem działalności produkcyjnej i innowacyjnej firmy.

Realizacja przedmiotowego projektu doprowadzi do stworzenia w firmie nowego zakładu - Centrum Badawczo- Rozwojowego, dywersyfikacji działalności operacyjnej spółki, utworzenia 5 nowych etatów kadry B+R, wykreowania nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo produktów i technologii, nawiązania trwałej współpracy z jednostkami naukowymi, aktywizacji zawodowej osób z wyższym wykształceniem, eliminacji barier w dostępie do nowych miejsc pracy. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju ponieważ produkty powstałe w ramach agendy badawczej będą cechowały się najwyższymi standardami technicznymi i środowiskowymi, a proces badawczy będzie oparty o technologię i zasady szybkiego i bezodpadowego modelowania i prototypowania (Rapid Prototyping). Efektem realizacji projektu będzie znaczący wzrost nakładów na działalność badawczą w spółce.

Projekt dotyczy wprost KIS numer 10 - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR) oraz wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku".