Back

Selskabsmeddelelse nr. 5-2019:

Resumé af FLSmidth & Co. A/S' ordinære generalforsamling

Onsdag den 27 marts 2019 kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, med følgende dagsorden:

  1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018

  2.  Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2018

  3.  Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a. Endelig godkendelse af honorarer for 2018
b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2019

  1.  Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

  2.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

  3.  Valg af revisor

  4.  Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

7.1 - Forslag til ændring af vedtægterne - fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen
7.2 - Egne aktier

  1.  Forslag fra aktionærer
  2.  Eventuelt

-------------------------------------

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2018

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2018
b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2019

Ad. 4: Bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 9 per aktie blev vedtaget.

Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Richard Robinson Smith (Rob Smith) og Anne Louise Eberhard til bestyrelsen.

Gillian Dawn Winckler og Thrasyvoulos Moraitis blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad. 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.

Ad. 7.1: Generalforsamlingen forlængede bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at kunne forhøje selskabskapitalen.

Ad. 7.2: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10% af selskabskapitalen på tidspunktet for bemyndigelsen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

Ad. 8: Forslaget fra Kritiske Aktionærer/v. Frank Aaen blev ikke vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 9: Intet under eventuelt

Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.15. 

49 pct. af stemmerne var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Ove Sørensen som formand og Tom Knutzen som næstformand.

Kontakt Investor Relations:
Nicolai Mauritzen, +4536181851, nicm@flsmidth.com

Kontakt presse:
Sofie Karen Lindberg, +4530931877, skl@flsmidth.com

FLSmidth delivers sustainable productivity to the global mining and cement industries. We deliver market-leading engineering, equipment and service solutions to our customers enabling them to improve performance, drive down costs and reduce environmental impact. Our operations span the globe and our 11,400 employees are present in more than 60 countries. In 2018, FLSmidth generated a revenue of DKK 18,8 billion. www.flsmidth.com

Stories from FLSmidth