Articles of Association

Articles of Association for FLSmidth & Co. A/S

Articles of association
  • Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S

English version 

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S og FLS Industries A/S.

§ 2

(Bestemmelsen er udgået.)

§ 3

Selskabets formål er at drive handel, ingeniør-, fabriks-, transport-, rederi-, investerings- og finansieringsvirksomhed i og uden for Danmark samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Dets midler kan også anbringes i foretagender med et eller flere af disse formål samt i faste ejendomme og skibe.

Kapital og aktier

§ 4

Selskabskapitalen udgør DKK 1.025.000.000. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt og fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf.

Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Aktierne er negotiable ihændehaveraktier, men kan noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83. Aktierne er udstedt i elektronisk form gennem en værdipapircentral, hvorigennem udbytte udbetales.

§ 4a

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer og med en samlet nominel værdi på op til DKK 100.000.000, jf. dog stk. 3. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 1. april 2018.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer og med en samlet nominel værdi på op til DKK 100.000.000, jf. dog stk. 3, forudsat at forhøjelsen sker til markedsværdi. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 1. april 2018.

Bestyrelsens bemyndigelser efter stk. 1 og stk. 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 100.000.000.

For kapitaludvidelser i medfør af stk. 1 og stk. 2, gælder, at de nye aktier skal lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn. Aktierne er omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som de hidtidige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til bemyndigelserne i stk. 1 og stk. 2.

Generalforsamlinger

§ 5

Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.

Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. Indkaldelse skal ske tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling sker via selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com, og Erhvervsstyrelsens it-system. For navnenoterede aktier sker indkaldelse ved skriftlig meddelelse til alle aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse til generalforsamlinger skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt dagsordenen, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal desuden indeholde (1) en beskrivelse af selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, (2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, (3) registreringsdatoen, (4) angivelse af hvor og hvordan de fuldstændige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås, samt (5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, som kræves fremlagt i henhold til Selskabslovens § 99 vil blive gjort tilgængelige. Skal der træffes beslutning efter Selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Følgende oplysninger skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com, i en sammenhængende periode på mindst 3 uger forud for generalforsamlingen: (1) Indkaldelsen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og (5) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse er udsendt direkte til aktionærerne ved brev.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

Medmindre generalforsamlingen beslutter andet i medfør af Selskabslovens § 100, stk. 2 - 8, afholdes selskabets generalforsamlinger på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning. Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning.

Årsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor kræver det, eller når aktionærer, der ejer mindst 5 pct. af selskabets kapital skriftligt kræver det.

Forslag fra aktionærer om optagelse af bestemte emner på generalforsamlingens dagsorden må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan beslutte, at forslag fra aktionærer om optagelse af bestemte emner på generalforsamlingens dagsorden, som er modtaget senere end 6 uger forud for generalforsamlingens afholdelse, kan optages på generalforsamlingens dagsorden.

§ 6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1. Ledelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor(er)
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer
7. Eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling.

§ 8

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ethvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 1., og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 8, stk. 1, har mulighed for at stemme skriftligt (brevstemme) i henhold til Selskabslovens § 104, stk. 2 inden generalforsamlingens afholdes.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionæren såvel som fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

§ 9

Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særligt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, medmindre andre krav følger af Selskabsloven, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

Vedtagelse af ændring af vedtægterne ifølge Selskabslovens 106, stk. 2, træffes af bestyrelsen.

§ 10

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelse og direktion

§ 11

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der vælges på anden måde i henhold til Selskabslovens regler om arbejdstagerrepræsentation. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 5 og højst 8 medlemmer.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Alle beslutninger i bestyrelsen tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Er et medlem af bestyrelsen forhindret i at deltage i mødet, kan han give et af de andre medlemmer skriftlig fuldmagt til at handle på sine vegne vedrørende bestemte i dagsordenen for mødet optagne forslag, og han betragtes da som mødt, når hans befuldmægtigede møder. Undtagelsesvis kan formanden lade en sag afgøre ved skriftlig votering.

Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.

§ 12

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer.

På ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 13

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af mindst 2 og højst 6 medlemmer og fastsætter direktionens lønningsforhold.

Bestyrelsen kan udnævne underdirektører og meddele prokura.

§ 14

Selskabet har vedtaget retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen, jf. Selskabslovens § 139. Retningslinierne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com.

§ 15

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Revision

§ 16

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller to statsautoriserede revisorer valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Regnskab

§ 17

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

 

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014.